MR

MR

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. De belangrijkste taak van de MR is om, samen met de directie, (nieuw) beleid en (nieuwe) afspraken in de school met elkaar te bespreken. De MR heeft de mogelijkheid om over nagenoeg ieder aspect in het belang van de school, leerkrachten en het allerbelangrijkste, de leerlingen gevraagd en ongevraagd advies te geven. Soms hebben we zelfs de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan.

Vertegenwoordiging leerkrachten: 

 • Suzanne Mulders
 • Sarina Bruers
 • Vanessa Rijnbout
 • Tim de Wit

Vertegenwoordiging ouders:

 • Wesley Put 
 • Jan - Paul Engelhardt
 • Thijs van der Meulen 
 • Martijn Teunissen 

  GMR
  De Spindel maakt deel uit van Het Groene Lint (HGL). Naast de MR’en van de verschillende Groene Lint scholen bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin van iedere school 2 vertegenwoordigers zitten. De GMR bespreekt met het College van Bestuur (nieuw) bestuursbeleid of (nieuwe) bestuursafspraken die voor alle scholen van HGL gelden. Ook vanuit de MR van de Spindel hebben 2 leden zitting in de GMR.

  Zittingsduur
  De leden hebben een zittingsduur van drie jaar om de continuïteit en ervaring te vergroten. Na de periode van drie jaar is het mogelijk dat een lid zich opnieuw verkiesbaar stelt.

  Vergaderingen
  De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat personeel en ouders aanwezig mogen zijn. Onze directeur, Rob van Gils, woont een deel van de vergaderingen van de MR bij om de lijnen betreffende de lopende zaken kort te houden. Data van de vergaderingen voor dit schooljaar staan op de schoolkalender. 

Vergaderdata 2020 - 2021:

 1. 22 september
 2. 10 november
 3. 1 december
 4. 26 januari
 5. 2 maart
 6. 20 april
 7. 18 mei
 8. 6 juli


  Vragen?
  Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR, stuurt u dan een mail naar mr.spindel@hetgroenelint.nl of spreekt u één van de MR leden aan.

Notulen:


Pastoor Doensstraat 3

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl