Dyslexie

Dyslexie

Ons protocol dyslexie is gebaseerd op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands en de richtlijnen van Dyslexie Centraal. Wij volgen hierbij de criteria van ons samenwerkingsverband RSV Breda e.o. Tevens sluit het protocol aan bij de ondersteunings- en begeleidingsstructuur van onze school.

Het onderwijs heeft als taak goed lees- en spellingonderwijs te garanderen. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand geïntensiveerde begeleiding wordt geboden. Op basis van toetsresultaten aangevuld met continue observaties en bevindingen bepaalt de school de intensiteit, inhoud en vorm van de ondersteuning die een leerling nodig heeft.

Voor een beperkte groep zijn goed onderwijs en intensivering van begeleiding op school ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies[1]. Pas dan kan een vermoeden van dyslexie worden uitgesproken en kan de leerling worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek.

Bovenstaande is gevisualiseerd in het continuüm van zorg, ook wel het onderwijscontinuüm met ondersteuningsniveaus genoemd.

Dit is via onderstaande link te downloaden:
Schema continuüm van zorg

Regeling dyslexie[2]
Sinds 2009 is er voor de diagnostiek en behandeling van kinderen in de basisschoolleeftijd (7 t/m 13 jaar) met zeer ernstige lees- en spellingproblemen een vergoedingsmogelijkheid beschikbaar. Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd door de gemeenten, vanuit de Jeugdwet. De samenwerkende gemeenten binnen het RSV Breda e.o. hebben de afspraak gemaakt dat het RSV als poortwachter de aanvragen voor vergoede diagnostiek beoordeelt.

Is er een reëel vermoeden van dyslexie, dan stuurt de poortwachter een positief advies aan de ouders/verzorgers en de school. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek naar de ernstige dyslexie blijft de basisschool, dan wel het samenwerkingsverband passend onderwijs, verantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteuning aan deze leerlingen.

Met ingang van 1 januari 2022 is er e.e.a. veranderd aan de vergoedingsregeling dyslexie en is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0, NKD 2021) ingevoerd.

Belangrijke wijziging is dat er tot 31-12-2021 werd gesproken over Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) en er vanaf 01-01-2022 wordt gesproken over Ernstige Dyslexie (ED).

Ook zijn de criteria voor het vaststellen van Dyslexie strenger geworden. In onderstaande link wordt aangegeven of een leerling op basis van het criterium van achterstand bij doorverwijzing voor vergoede diagnostiek in aanmerking zou komen.
Criteria doorverwijzing vergoede diagnostiek

Wel wordt er rekening gehouden met de uitgangspunten vanuit de Jeugdwet: centraal staat het kind en het werken vanuit één zorgplan

Met de invoering van PDDB 3.0 komt de nadruk meer te liggen op het geïntegreerd aanpakken van problemen en gaat men meer genuanceerd om met meervoudige problematiek ofwel comorbiditeit.

In de afweging of een leerling in aanmerking komt voor behandeling binnen de dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de behandeling. Het is aan de zorgverlener om op basis van de bevindingen vanuit de diagnostiek te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft.

Achtergrondinformatie kunt u vinden op de site:
https://dyslexiecentraal.nl/ouders

[1] De leidraad 3.0 ‘Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg’ beschrijft het proces van signalering en wanneer en hoe lang je intensievere begeleiding (ondersteuningsniveau 2 en 3) aanbiedt. De Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 gaat dieper in op de inrichting van deze ondersteuningsniveaus in het onderwijs.

Bron: https://dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/leidraad-vergoedingsregeling-dyslexie-van-onderwijs-naar-zorg

[2] Bron: www.rsvbreda.nl/primair-onderwijs/1/ernstige-dyslexie-ed

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl