Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het is voor kinderen van groep 8 een grote overgang van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe school. Het is een belangrijke stap en het is in ieders belang dat een kind op de goede school terechtkomt. Daarom maken we op de Spindel veel werk van een goede voorbereiding op de overstap en werken we aan een ‘warme overdracht’. 

Tijdens de gesprekken met de leerkracht in groep 7, en op een speciale ouderavond in dat jaar, wordt aandacht besteed aan de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Het is voor de ouders vaak een eerste kennismaking. We staan stil bij de procedure van verwijzen en aanmelden op het voortgezet onderwijs. We geven in groep 7 geen schooladvies maar helpen ouders met een 'kijkrichting' voor de open dagen. Deze vinden plaats in de periode februari/maart. 

In de periode januari/februari worden in Breda centrale voorlichtingsavonden georganiseerd voor de kinderen van groep 8. De Bredase scholen voor voortgezet onderwijs stellen zich voor aan de schoolverlaters en hun ouders.

Vóór 1 maart geven we aan de leerlingen in groep 8 het schooladvies. Dit bestaat uit het diplomaperspectief (welk diploma verwachten we dat een leerling in het VO gaat halen?) én een plaatsingsadvies (wat is op dit moment voor betreffende leerling het beste brugklastype).

Het schooladvies wordt bepaald in overleg met de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Het advies is gebaseerd op:

  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Observaties van de leerkracht(en) van groep 6, 7 en 8 
  • Cito-leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 
  • Motivatie, werkhouding en studievaardigheden van de leerling 

In maart vinden de centrale aanmeldingen plaats op het voortgezet onderwijs. De school voor het voortgezet onderwijs beslist uiteindelijk of een leerling al dan niet aangenomen wordt. In juni gaan de kinderen kennismaken op hun nieuwe school.

We worden door de ontvangende scholen op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van onze oud-leerlingen. Alle kinderen die onze school verlaten worden nog minimaal drie jaar door ons gevolgd binnen het VO.  

De website www.vobreda.nl bevat nuttige informatie over het voortgezet onderwijs. 

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl