Ouders en school

Ouders en school

Nieuwe leerlingen kunnen op ieder moment aangemeld worden op de Spindel, maar het is handig dat te doen voor 1 april, zodat we de planning af kunnen stemmen op het totaal aantal kinderen in het nieuwe schooljaar.

Nieuwe ouders worden op school uitgenodigd voor een eerste kennismaking en tijdens een rondleiding krijgen ze alle mogelijke informatie over de Spindel. Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van het kind ontvangen de ouders een uitnodiging om een afspraak te maken voor de vijf dagdelen die de kinderen mogen komen om te wennen.

De kleuters worden met zorg ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met: gelijke aantallen van de groepen, verdeling jongens-meisjes, kinderen uit de buurt, broertjes-zusjes, wensen van de ouders.

Vanaf groep 3 blijven de kinderen meestal bij elkaar in dezelfde groep. Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden geplaatst in de groep waar ze volgens ons thuishoren. We overleggen dit goed met de school van herkomst en de ouders.

Het is bij wet geregeld dat kinderen met een ondersteuningsbehoefte onder bepaalde voorwaarden geplaatst kunnen worden op een reguliere basisschool zoals de Spindel. In ons School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben we opgeschreven waar we goed in zijn en welke grenzen er zijn aan wat wij te bieden hebben. 

Hoe gaat het op school?
Omdat ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen, vinden we een goede verstandhouding en een goede, open communicatie met ouders heel belangrijk. Als u het nodig vindt iets met ons te bespreken mag u langskomen of (in het geval van een uitgebreide vraag) een afspraak maken. 

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind en iedere school heeft de plicht de ouders die informatie te geven. Dat geldt ook voor gescheiden ouders. Het is normaal dat de ouder bij wie het kind woont de rapporten in handen krijgt en meestal worden de gegevens doorgespeeld naar de andere ouder. Op de Spindel gaan we ervan uit dat we voor ieder kind één tienminutengesprek hebben en niet voor iedere ouder apart. 

Rapporten
Driemaal per jaar (met uitzondering van groep 8) krijgen de kinderen een rapport. We hebben een rapport voor de groepen 3 tot en met 8. Uw kind krijgt een rapportmapje waarin per leerjaar een rapportkaart komt met beoordelingen met cijfers, letters en bolletjes.

De hoofdvakken taal, rekenen en de zaakvakken worden gewaardeerd met een cijfer. De andere vakken worden beoordeeld met een letter. De bolletjes gebruiken we voor onderdelen als werkhouding en gedrag.

De resultaten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem zijn terug te vinden in de ouderportal van ParnasSys. U komt hier door op deze link te klikken: ouderportaal ParnasSys.

De 10-minutengesprekken
Voor de ouders van de kinderen van groepen 1 en 2 zijn er twee 10-minuten gesprekken per jaar. De leerkrachten gebruiken de methode ‘Kijk’ om kinderen gericht te observeren. De bevindingen worden zorgvuldig geregistreerd en aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en met de ouders besproken. Ook worden bij de kinderen van groep 2 enige Cito-toetsen afgenomen.

Tijdens de kleuterperiode worden systematisch tekeningen en andere werkstukken in een map bewaard. Na ongeveer twee jaar wordt deze mee naar huis gegeven, zodat u een mooi overzicht heeft van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben de kleuters een versjes- en liedjesmap.

Na het eerste en het tweede rapport worden ook de ouders van de groepen 3 tot en met 8 uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Tweemaal per jaar krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 bovendien hun schriften mee, zodat u die thuis rustig kunt bekijken. Het zal u duidelijk zijn, dat de schriften dan de volgende maandag weer op school moeten zijn.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl