Ouders en school

Ouders en school

Nieuwe leerlingen kunnen op ieder moment aangemeld worden op de Spindel, maar het is handig dat te doen voor 1 april, zodat we de planning af kunnen stemmen op het totaal aantal kinderen in het nieuwe schooljaar.

Nieuwe ouders worden op school uitgenodigd voor een eerste kennismaking en tijdens een rondleiding krijgen ze alle mogelijke informatie over de Spindel. Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van het kind ontvangen de ouders een uitnodiging om een afspraak te maken voor de vijf dagdelen die de kinderen mogen komen om te wennen.

De kleuters worden met zorg ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met: gelijke aantallen van de groepen, verdeling jongens-meisjes, kinderen uit de buurt, broertjes-zusjes, wensen van de ouders.
Voor kinderen van 4 jaar die gaan starten op de Spindel hebben we beleid omtrent de startdatum. U vindt deze informatie hier: Beleid startdatum 4 jarige leerlingen

Vanaf groep 3 blijven de kinderen meestal in groep 3-4-5 bij elkaar in dezelfde groep. Bij de overgang naar groep 6 zullen de groepen herverdeeld worden.
Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden geplaatst in de groep waar ze volgens ons thuishoren. We overleggen dit goed met de school van herkomst en de ouders.

Het is bij wet geregeld dat kinderen met een ondersteuningsbehoefte onder bepaalde voorwaarden geplaatst kunnen worden op een reguliere basisschool zoals de Spindel. In ons School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben we opgeschreven waar we goed in zijn en welke grenzen er zijn aan wat wij te bieden hebben.

Meer informatie vindt u via onderstaande links:

-Het School Ondersteunings Profiel (SOP) van de Spindel, het gehele document

-Een ouderposter van het School Ondersteunings Profiel (SOP), belangrijkste items samengevat.

 

Hoe gaat het op school?
Omdat ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen, vinden we een goede verstandhouding en een goede, open communicatie met ouders heel belangrijk. Als u het nodig vindt iets met ons te bespreken mag u langskomen of (in het geval van een uitgebreide vraag) een afspraak maken. 

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind en iedere school heeft de plicht de ouders die informatie te geven. Dat geldt ook voor gescheiden ouders. Het is normaal dat de ouder bij wie het kind woont de rapporten in handen krijgt en meestal worden de gegevens doorgespeeld naar de andere ouder. Op de Spindel gaan we ervan uit dat we voor ieder kind één tienminutengesprek hebben en niet voor iedere ouder apart. 

Rapporten
We maken gebruik van het programma mijnrapportfolio.nl. Dit is een digitaal portfolio waarin leerlingen o.a. afbeeldingen van hun trotswerkjes kunnen plaatsen. Dit kunnen werkjes zijn die ze zowel thuis als op school hebben gemaakt. Doordat iedere leerling/ouder een eigen inlogcode heeft, zijn deze trotswerkjes altijd in te zien.
Daarnaast zit in MijnRapportfolio ook het digitale rapport. De leerkracht beoordeelt op twee momenten in het schooljaar hoe het gaat met de luisterhouding, werkhouding, werktempo, werkverzorging, omgang met andere kinderen en omgang met de leerkracht. Elk onderdeel is weer verdeeld in een aantal vragen. Dit gebeurt twee keer per leerjaar. Via een metertje wordt dit visueel gemaakt.
Vanaf groep 5 beoordeelt het kind zichzelf ook op bovenstaande gebieden.

De resultaten van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem zijn terug te vinden in de ouderportal van ParnasSys. U komt hier door op deze link te klikken: ouderportaal ParnasSys.

De 10-minutengesprekken
Voor de ouders van de kinderen van groepen 1 en 2 zijn er twee 10-minuten gesprekken per jaar. De leerkrachten gebruiken de methode ‘Kijk’ om kinderen gericht te observeren. De bevindingen worden zorgvuldig geregistreerd en aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd en met de ouders besproken.

Tijdens de kleuterperiode worden systematisch tekeningen en andere werkstukken in een map bewaard. Na ongeveer twee jaar wordt deze mee naar huis gegeven, zodat u een mooi overzicht heeft van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben de kleuters een versjes- en liedjesmap.

Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgepsrekken plaats voor leerlingen van groep 1 tot en met 7. Dit gesprek vindt plaats in week 3/4 van het schooljaar. Het doel van het gesprek is kennismaken met de ouders, het welbevinden van het kind, eventueel afspraken bespreken en voortzetten, eventueel een doel stellen/vragenwat het kind graag zou willen leren.
Na de hoofdmeting van de Cito (periode januari-februari) vindt een tweede ouder-kindgesprek plaats. Tijdens deze gesprekken staat de social-emotionele ontwikkeling centraal en worden resultaten op methode- en niet-methodegebonden toetsen besproken.
Groep 8 heeft een eigen gesprekkencyclus in verband met de advisering richting het Voortgezet Onderwijs.

Terug

Pastoor Doensstraat 5

4854 CP Bavel

0161-431593

info@nullbsdespindel.nl